V.E.G. Burgum

ANBI

ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI:Vrije Evangelische Gemeente Burgum
Adres:Pr. Beatrixstraat 18
Postcode/Plaats:9251 GW Burgum
Telefoon:0511 46 17 23
Email:secretaris@vegburgum.nl
Website:www.vegburgum.nl
RSIN/fiscaalnummer:

 

KvK nummer:

8061 14642

 

76040283

De Vrije Evangelische Gemeente Burgum is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 26 september 1938.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hierboven en hierna vermeld.

1. Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
Wij verwijzen hier naar het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door Stichting Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Missie  (Wie zijn wij)
De missie van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is dat wij een vrije, zelfstandig, enthousiaste en betrokken gemeente zijn. Dit komt tot uiting in de onderlinge verbondenheid. Dit vertaald zich in een warme verbondenheid en de sfeer van gezamenlijkheid die buitenstaanders aanspreekt. We geven mensen het gevoel dat ze niet in een grote massa verdwijnen, maar dat er aandacht voor hen is. Uitgangspunt hierbij is dat Jezus ons voorbeeld is als Heer en Hoofd van de gemeente.

6. Visie  (Wat is ons doel)
De VEG-Burgum wil een veelkleurige en krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van Gods woord en wachtend op de wederkomst van Christus, doel en richting aan hun leven kunnen geven.

De VEG-Burgum wil op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties getuigen van de levens veranderende boodschap van het evangelie en die in de praktijk brengen.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in lofliederen, gebeden en tekenen van doop en avondmaal.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin mensen zich geborgen kunnen weten door iets te weerspiegelen van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

De VEG-Burgum wil een zorgzame, diaconale gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt en een beweging van hoop en verwachting waarin mensen elkaar inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. Zowel binnen als buiten eigen gemeente.

 7. Verslag Activiteiten
In en door onze gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd.

Op de zondagochtend wordt een eredienst gehouden en er zijn door de weekse activiteiten, zoals bidstonden, bijbelstudies en activiteiten specifiek voor jong dan wel oud.

8. Staat van Baten en Lasten op grond van de publicatieplicht kerkgenootschappen

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Over de gehele linie zijn baten en lasten binnen de begroting gebleven. Waar de lasten de begroting hebben overschreden was dit van incidentele aard.

Voor 2023 zal de post besteding pastorale beroepskrachten slechts voor een gedeelte worden ingevuld, na het ontstaan van de vacature van de beroepskracht in maart 2023. Pas in het winterseizoen 2023/2024 zal aanvang worden gemaakt voor het opvullen van de vacature.

9.Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2022 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.

De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 23 mei 2023 plaatsgevonden.