ANBI

ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Burgum
Adres: Pr. Beatrixstraat 18
Postcode/Plaats: 9251 GW Burgum
Telefoon: 0511 46 17 23
Email: secretaris@vegburgum.nl
Website: www.vegburgum.nl
RSIN/fiscaalnummer: 8061 14642

De Vrije Evangelische Gemeente Burgum is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 26 september 1938.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hierboven en hierna vermeld.

1. Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven (7) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
Er wordt nog gewerkt aan een beleidsplan, streven is dit in 2017 afgerond te hebben.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Missie  (Wie zijn wij)
De missie van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is dat wij een vrije, zelfstandig, enthousiaste en betrokken gemeente zijn. Dit komt tot uiting in de onderlinge verbondenheid. Dit vertaald zich in een warme verbondenheid en de sfeer van gezamenlijkheid die buitenstaanders aanspreekt. We geven mensen het gevoel dat ze niet in een grote massa verdwijnen, maar dat er aandacht voor hen is. Uitgangspunt hierbij is dat Jezus ons voorbeeld is als Heer en Hoofd van de gemeente.

6. Visie  (Wat is ons doel)
De VEG-Burgum wil een veelkleurige en krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van Gods woord en wachtend op de wederkomst van Christus, doel en richting aan hun leven kunnen geven.

De VEG-Burgum wil op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties getuigen van de levensveranderende boodschap van het evangelie en die in de praktijk brengen.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in lofliederen, gebeden en tekenen van doop en avondmaal.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin mensen zich geborgen kunnen weten door iets te weerspiegelen van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

De VEG-Burgum wil een zorgzame, diaconale gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt en een beweging van hoop en verwachting waarin mensen elkaar inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. Zowel binnen als buiten eigen gemeente.

7. Verslag Activiteiten
In en door onze gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd. Bijzonderheden over de activiteiten en wat ze inhouden zijn te vinden op onze website, hieronder vindt u een aantal links:
Actuele activiteiten:   http://www.vegburgum.nl/events/
Activiteiten archief:   http://www.vegburgum.nl/events/?past=1
Trendyclub:   http://www.vegburgum.nl/home/jeugdwerk/trendyclub/
Vejo:   http://www.vegburgum.nl/home/jeugdwerk/vejo/
WZE:   http://www.vegburgum.nl/home/verenigingen/wze/
60+middagen:   http://www.vegburgum.nl/home/verenigingen/60-middag/
Meer zaken kunt u allemaal lezen op onze website: http://www.vegburgum.nl/  

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Resultatenrekening over 2016    Bedragen in €  
Realisatie Begroot Realisatie
2016 2015 2015
BATEN
Vrijwillige bijdragen en giften 29.090 27.500 28.434
Collectes 6.112 6.800 6.921
Contributies en bijdragen 4.040 4.100 3.956
Huuropbrengsten 720 500 425
Rente-ontvangsten 369 300 629
Overige opbrengsten 868 3.500 0
 
TOTAAL 41.199 42.700 40.365
 
 
LASTEN  
Personele kosten 1.220 12.000 4.523
Kosten eredienst 9.903 9.500 9.626
Kosten gemeentelijke taken 8.942          8.600 8.585
Kosten communicatie 2.411 2.100 2.072
Kosten gebouw en inventaris 16.550 17.000 13.067
Overige kosten 1.877 2.000 973
 
TOTAAL 40.903 51.200 38.846
 
TEKORT (-)/OVERSCHOT (+) 296 -8.500 1.519
Toelichting op het financieel jaarverslag
De opbrengsten zijn over het algemeen conform begroting gerealiseerd.  De collectes blijven achter ten opzichte van de begroting.
De personele kosten zijn aanzienlijk lager dan begroot in 2016.
In 2016 is de vacature voor Gemeentelijk Werker nog niet ingevuld. In de begroting was rekening gehouden met een invulling van de Gemeentelijke Werker in de loop van het boekjaar.
De overige kosten zijn per saldo ruim binnen de begroting gebleven.
Resultaatverdeling:
Het overschot van 2016 zal overeenkomstig het besluit van de Ledenvergadering worden toegevoegd aan een nieuw te vormen Reserve Gemeentelijke Ondersteuning.

9. Voorgenomen bestedingen en toelichting

Begroting 2017  Bedragen in €  
Begroting Realisatie Begroting
2017 2016 2016
BATEN
Vrijwillige bijdragen en giften 28.000 29.090 27.500
Collectes 6.100 6.112 6.800
Contributies en bijdragen 4.100 4.040 4.100
Huuropbrengsten 500 720                500
Rente-ontvangsten 100 369 300
Overige opbrengsten 2.500 868 3.500
 
TOTAAL 41.300 41.199 42.700
 
LASTEN  
Personele kosten 16.500 1.220 12.000
Kosten eredienst 10.000 9.903 9.500
Kosten gemeentelijke taken 9.000 8.942 8.600
Kosten communicatie 2.400 2.411 2.100
Kosten gebouw en inventaris 6.000 16.550 17.000
Overige kosten 2.400 1.877 2.000
 
TOTAAL 46.300 40.903 51.200
 
TEKORT (-)/OVERSCHOT (+) -5.000 296 -8.500

 

Resultaatverdeling:
Het overschot van 2016 zal overeenkomstig het besluit van de Ledenvergadering worden toegevoegd aan een nieuw te vormen Reserve Gemeentelijke Ondersteuning.

9. Voorgenomen bestedingen en toelichting

Begroting 2017  Bedragen in €  
Begroting Realisatie Begroting
2017 2016 2016
BATEN
Vrijwillige bijdragen en giften 28.000 29.090          27.500
Collectes 6.100 6.112 6.800
Contributies en bijdragen 4.100 4.040             4.100
Huuropbrengsten 500 720                500
Rente-ontvangsten 100 369                300
Overige opbrengsten 2.500 868 3.500
 
TOTAAL 41.300 41.199 42.700
 
LASTEN  
Personele kosten 16.500 1.220          12.000
Kosten eredienst 10.000 9.903 9.500
Kosten gemeentelijke taken 9.000 8.942 8.600
Kosten communicatie 2.400 2.411 2.100
Kosten gebouw en inventaris 6.000 16.550 17.000
Overige kosten 2.400 1.877             2.000
 
TOTAAL 46.300 40.903 51.200
 
TEKORT (-)/OVERSCHOT (+) -5.000 296 -8.500


Toelichting op de begroting

 

De begroting van 2017 is opgesteld op grond van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren.
In de begroting van 2017 is  voor wat betreft de personele kosten rekening gehouden met een vacante periode van een gemeentelijk werker van 1 maand.
In 2017 is een bedrag voor de aanschaf van een headset voor het gebruik in de erediensten begroot, welke ten laste komt van de Reserve Groot Onderhoud.
Jaarlijks vindt ten behoeve deze reserve een dotatie plaats , verantwoord onder de post Kosten gebouwen en inventaris.

Zoals gebruikelijk voor Kerkgenootschappen en hun onderdelen geldt ook voor de VEG Burgum dat deze zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten zorg draagt. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker en kosterswerkzaamheden, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.