ANBI

ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Burgum
Adres: Pr. Beatrixstraat 18
Postcode/Plaats: 9251 GW Burgum
Telefoon: 0511 46 17 23
Email: secretaris@vegburgum.nl
Website: www.vegburgum.nl
RSIN/fiscaalnummer:

KvK nummer:

8061 14642

76040283

De Vrije Evangelische Gemeente Burgum is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 26 september 1938.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hierboven en hierna vermeld.

1. Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven (7) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
Er wordt nog gewerkt aan een beleidsplan, streven is dit in 2017 afgerond te hebben.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Missie  (Wie zijn wij)
De missie van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is dat wij een vrije, zelfstandig, enthousiaste en betrokken gemeente zijn. Dit komt tot uiting in de onderlinge verbondenheid. Dit vertaald zich in een warme verbondenheid en de sfeer van gezamenlijkheid die buitenstaanders aanspreekt. We geven mensen het gevoel dat ze niet in een grote massa verdwijnen, maar dat er aandacht voor hen is. Uitgangspunt hierbij is dat Jezus ons voorbeeld is als Heer en Hoofd van de gemeente.

6. Visie  (Wat is ons doel)
De VEG-Burgum wil een veelkleurige en krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van Gods woord en wachtend op de wederkomst van Christus, doel en richting aan hun leven kunnen geven.

De VEG-Burgum wil op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties getuigen van de levensveranderende boodschap van het evangelie en die in de praktijk brengen.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in lofliederen, gebeden en tekenen van doop en avondmaal.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin mensen zich geborgen kunnen weten door iets te weerspiegelen van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

De VEG-Burgum wil een zorgzame, diaconale gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt en een beweging van hoop en verwachting waarin mensen elkaar inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. Zowel binnen als buiten eigen gemeente.

7. Verslag Activiteiten
In en door onze gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd. Een overzicht:

De VEG Bergum kan terugkijken op een bewogen, maar zegenrijk jaar. Elke zondag was er een eredienst, we hebben het Heilig Avondmaal 6x gevierd. Verder is er een gezinsdienst georganiseerd.

Na afloop van de eerste dienst in het nieuwe jaar is er koffiedrinken met een oliebol erbij. We kunnen elkaar dan een gezegend nieuw jaar toewensen.

We mochten op 1 februari een tijdelijke gemeentelijk werker, Jannie Dijkstra, begroeten.

Er is in april een vrouwenavond georganiseerd met als thema “Het hart van Maria in een wereld als die van Martha”.

We hebben samen met de Raad van Kerken meegedaan aan het 40-dagen project in de tijd voor Pasen.

Er was op Eerste Paasdag een dienst, georganiseerd door onze Werkgroep Zending en Evangelisatie. Tijdens de dienst van Eerste Paasdag werden viooltjes uitgedeeld aan de aanwezigen door de kinderen van de Zondagsschool.

De kledingactie voor Oekraïne was dit jaar een groot succes met een opbrengst van 84 dozen!

Dit jaar hebben we een kleine startzondag gehad.

Op zondag 7 oktober nemen we afscheid van onze consulent ds. Libbe Oost en van Jannie Dijkstra. Na de dienst is er koffiedrinken, gevolgd door een gezamenlijke broodmaaltijd.

Per 1 november mogen we een nieuwe gemeentelijk werker begroeten in de persoon van Froukje Wesseling-Schilstra. Zij wordt in een feestelijke dienst ingezegend door ds. Libbe Oost op zondag 11 november.

Tijdens Eeuwigheidszondag worden de leden herdacht, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Tevens is er gelegenheid voor de aanwezigen om een waxinelichtje aan te steken voor een dierbare.

In de winterperiode zijn een aantal ochtend- en avonddiensten georganiseerd door de Werkgroep Zending en Evangelisatie. In de winterperiode is er ook elke maand Bijbelstudie.

Er is dit jaar een huis-aan-huis kerstfolder verspreid door heel Burgum.

De jeugd heeft een winterbarbecue gehouden naast de kerk.

De ouderen hebben een kerstviering gehad in de kerk met een broodmaaltijd als besluit.

Tijdens de Kerstnachtdienst was er medewerking van ons koor De Lofstem, die een cantate had ingestudeerd. Op Eerste Kerstdag was er een gezinsdienst met medewerking van de Zondagsschool.

De commissie van beheer heeft in het afgelopen jaar veel tijd gestoken in een goede opname van de diensten. De cassettebandjes zijn vervangen door USB sticks en de dienst kan nu achteraf via internet beluisterd worden. De voorgangers dragen nu een headset, wat de geluidskwaliteit ten goede komt. Verder wordt er nagedacht over een modernisering van het liturgisch centrum.

We kunnen terugzien op een zegenrijk jaar.

Meer informatie over de activiteiten kunt u lezen op onze website www.vegburgum.nl.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Resultatenrekening over 2018    Bedragen in €  
Realisatie Begroot Realisatie
2018 2018 2017
BATEN
Vrijwillige bijdragen en giften 29.805 26.500 27.629
Collectes 6.595 6.400 6.593
Contributies en bijdragen 3.761 3.900 3.809
Huuropbrengsten 376 500 550
Rente-ontvangsten 17 0 140
Overige opbrengsten 2.469 0 4.350
 
TOTAAL 43.023 37.300 43.071
 
 
LASTEN  
Personele kosten 13.646 12.000 5.440
Kosten eredienst 9.659 10.300 9.744
Kosten gemeentelijke taken 8.390  9.000 8.340
Kosten communicatie 2.604 2.750 2.578
Kosten gebouw en inventaris 4.008 5.950 4.270
Overige kosten 1.815 2.500 3.129
 
TOTAAL 40.122 42.500 33.501
   

 

TEKORT (-)/OVERSCHOT (+) 2.901 -5.200 9.570
Toelichting op het financieel jaarverslag

De opbrengsten zijn over het algemeen conform begroting gerealiseerd.  De overige opbrengsten hebben een incidenteel karakter.
De personele kosten zijn hoger dan begroot in 2018.
In de begroting was rekening gehouden met een tijdelijke invulling van de vacature voor Gemeentelijk Werker gedurende 9 maanden. Dit is ook zo gerealiseerd, het invullen van de vacature vanaf november 2018 was niet voorzien in de begroting, maar heeft wel plaatsgevonden , waardoor de personele uitgaven hoger uitvallen dan begroot.

De overige kosten zijn per saldo ruim binnen de begroting gebleven.

Resultaatverdeling:
Het overschot van 2018 zal  overeenkomstig het besluit van de Ledenvergadering gedeeltelijk worden toegevoegd aan de Reserve Gemeentelijke Ondersteuning en voor een gedeelte aan het Vermogen.

9. Voorgenomen bestedingen en toelichting

Begroting 2019  Bedragen in €  
Begroting Realisatie Begroting
2019 2018 2018
BATEN
Vrijwillige bijdragen en giften 27.000 29.805 26.500
Collectes 6.500 6.595 6.400
Contributies en bijdragen 3.700 3.761 3.900
Huuropbrengsten 500 376 500
Rente-ontvangsten 0 17 0
Overige opbrengsten 3450 2.469 0
 
TOTAAL 41.150 43.023 37.300
 
LASTEN  
Personele kosten 17.250 13.646 12.000
Kosten eredienst 9.850 9.659 10.300
Kosten gemeentelijke taken 8.700 8.390 9.000
Kosten communicatie 2.800 2.604 2.750
Kosten gebouw en inventaris 5.250 4.008 5.950
Overige kosten 2.200 1.815 2.500
 
TOTAAL 46.050 40.122 42.500
 
TEKORT (-)/OVERSCHOT (+) -4.900 2.901 -5.200

 

Toelichting op de begroting

De begroting van 2019 is opgesteld op grond van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren. In de begroting van 2019 is  voor wat betreft de personele kosten rekening gehouden met een permanente invulling van de vacature voor Gemeentelijk Werker met een dienstverband van 25%. In 2019 is geen specifiek te benoemen uitgaven gepland welke ten laste komt van de Reserve Groot Onderhoud.

Jaarlijks vindt ten behoeve deze reserve een dotatie plaats , verantwoord onder de post Kosten gebouwen en inventaris. Zoals gebruikelijk voor Kerkgenootschappen en hun onderdelen geldt ook voor de VEG Burgum dat deze zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten zorg draagt. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker en kosterswerkzaamheden, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. Onder lasten “Overige Kosten” zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.