ANBI

ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI:Vrije Evangelische Gemeente Burgum
Adres:Pr. Beatrixstraat 18
Postcode/Plaats:9251 GW Burgum
Telefoon:0511 46 17 23
Email:secretaris@vegburgum.nl
Website:www.vegburgum.nl
RSIN/fiscaalnummer:

 

KvK nummer:

8061 14642

 

76040283

De Vrije Evangelische Gemeente Burgum is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 26 september 1938.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hierboven en hierna vermeld.

1. Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven (7) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
Er wordt nog gewerkt aan een beleidsplan, streven is dit in 2017 afgerond te hebben.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Missie  (Wie zijn wij)
De missie van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is dat wij een vrije, zelfstandig, enthousiaste en betrokken gemeente zijn. Dit komt tot uiting in de onderlinge verbondenheid. Dit vertaald zich in een warme verbondenheid en de sfeer van gezamenlijkheid die buitenstaanders aanspreekt. We geven mensen het gevoel dat ze niet in een grote massa verdwijnen, maar dat er aandacht voor hen is. Uitgangspunt hierbij is dat Jezus ons voorbeeld is als Heer en Hoofd van de gemeente.

6. Visie  (Wat is ons doel)
De VEG-Burgum wil een veelkleurige en krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van Gods woord en wachtend op de wederkomst van Christus, doel en richting aan hun leven kunnen geven.

De VEG-Burgum wil op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties getuigen van de levensveranderende boodschap van het evangelie en die in de praktijk brengen.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in lofliederen, gebeden en tekenen van doop en avondmaal.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin mensen zich geborgen kunnen weten door iets te weerspiegelen van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

De VEG-Burgum wil een zorgzame, diaconale gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt en een beweging van hoop en verwachting waarin mensen elkaar inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. Zowel binnen als buiten eigen gemeente.

7. Verslag Activiteiten
In en door onze gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd. Een overzicht

De VEG Bergum kan terugkijken op een bewogen, maar zegenrijk jaar.

In 2019 zijn 3 leden van de gemeente ons ontvallen en dit brengt verdriet en zorgen met zich mee. Vreugde was er met het inkomen van 1 nieuw lid.

Er waren binnen de Kerkenraad geen wisselingen van de wacht dit jaar.

Deze keer was er op Eerste Paasdag een dienst, georganiseerd door onze Werkgroep Zending en Evangelisatie. De dienst werd geleid door onze voormalige pastoraal werkster Jannie Dijkstra en er was medewerking van gospelgroep Ichtus uit Franeker, wat een fijne dienst opleverde met een overvolle kerk. Tijdens de dienst van Eerste Paasdag werden bovendien traditioneel weer viooltjes uitgedeeld aan de aanwezigen door de kinderen van de zondagsschool.

De kledingactie was dit jaar een groot succes met een opbrengst van 96 dozen!

We hebben op zondag 5 mei een kerkproeverij gehad met koffiedrinken na de dienst. Thema van de dienst was “Vrij zijn”. We hebben een fijne dienst gehad.

Jammer genoeg is de jeugd dit jaar niet naar de Kampus geweest. We hopen dat ze er volgend jaar wel weer bij zijn.

De dienst op Eerste Pinksterdag kwam te vervallen, aangezien we voor het eerst meededen aan de gezamenlijke dienst met de Raad van Kerken in het theater van Burgum. Aan deze dienst deed het plaatselijke muziekkorps Legato mee.

Dit jaar hebben we een kleine startzondag gehad. Ons koor De Lofstem heeft meegewerkt aan de dienst en iedereen heeft meegeholpen met het tot stand komen van het thema voor dit jaar “Wat hebben we in huis?” door het bouwen van een huis in de kerk. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Tijdens de ledenvergadering van 17 september wordt besloten om onze gemeentelijk werker, Froukje Wesseling-Schilstra, een vast contract aan te bieden.

In de winterperiode zijn een aantal ochtend- en avonddiensten georganiseerd door de Werkgroep Zending en Evangelisatie. Doel van deze diensten is, om met zang en Woordverkondiging het Evangelie uit te dragen aan iedereen. Hiervoor worden steeds gospelgroepen, koren of muziekgroepen uitgenodigd om de dienst te organiseren.

Dit jaar werden er 2 verschillende Bijbelstudies gehouden. De opkomst was, mede door publicatie in een huis-aan-huis krant, boven verwachting.

In oktober is een bazaar met aansluitend een gezellige avond georganiseerd. De opbrengst kwam ten goede van de gemeente. Dit geld is goed besteed, want in het najaar is begonnen aan een grote klus in de kerkzaal: de renovatie van het liturgisch centrum. Dit is geheel bekleed met een moderne  lichtere houtsoort. Verder is de achterwand nu strak wit en er ligt nieuwe vloerbedekking. Ook de meubels zijn vernieuwd, zodat het geheel er nu super modern uit ziet. De klus was, mede door een strak schema en hulp van diverse vrijwilligers, voor Eeuwigheidszondag geklaard.

Onze gemeentelijk werker is aan het eind van het jaar begonnen met een gebedskring en enkele middagen gemeente opbouw.

De ouderen hebben kerst gevierd met een viering en een broodmaaltijd in een eigen bijeenkomst en ook de jeugd heeft weer een bijeenkomst gehad voor kerst in de vorm van een winterbarbecue  naast de kerk. Tijdens de Kerstnachtdienst was er medewerking van muziekvereniging Excelsior uit Veenwoudsterwal.

We kunnen terugzien op een zegenrijk jaar.

Meer informatie over de activiteiten kunt u lezen op onze website www.vegburgum.nl.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Resultatenrekening over 2020   Bedragen in €     
   Realisatie  Begroot  Realisatie
   

2020

 

2020

 

2019

BATEN       
Vrijwillige bijdragen en giften  

31.017

 

26.500

 

29.271

Collectes  

4.960

 

6.300

 

6.008

Contributies  

3.840

 

4.100

 

3.819

Huuropbrengsten  

325

 

500

 

525

Rente-ontvangsten  

9

 

0

 

9

Overige opbrengsten  

1.403

 

1.250

 

4.287

        
TOTAAL  

41.554

 

38.650

 

43.919

        
LASTEN       
Personele kosten  

17.813

 

19.150

 

16.748

Kosten eredienst  

8.584

 

9.000

 

9.192

Kosten gemeentelijke taken  

6.873

 

9.050

 

8.606

Kosten communicatie  

1.583

 

2.500

 

2.693

Kosten gebouw en inventaris  

5.933

 

6.350

 

4.902

Overige kosten  

1.741

 

2.100

 

2.059

        
TOTAAL  

42.527

 

48.150

 

44.200

        
OVERSCHOT (+)/TEKORT (-)  

-973

 

-9.500

 

-281

Toelichting op de resultatenrekening

De opbrengsten zijn over het algemeen conform begroting gerealiseerd. Giften worden niet begroot, hetgeen de afwijking ten opzichte van de begroting verklaard. De collectes zijn aanzienlijk minder dan begroot als gevolg van de coronacrisis. De lasten zijn over het geheel binnen de begroting gebleven. Ook hier zijn de gevolgen van de coronacrisis duidelijk zichtbaar. Gemeentelijke activiteiten en vergaderingen bleven grotendeels achterwege en/of werden digitaal gedaan.

Resultaatverdeling

Het gerealiseerde tekort over 2020 zal ten laste van het vermogen worden gebracht

9.

9. Voorgenomen bestedingen en toelichting


Begroting 2021  Bedragen in €  Begroting
Realisatie
Begroting2020
2020
2021
BATEN


Vrijwillige bijdragen en giften26.500
31.017
24.500
Collectes

6.300
4.960
5.450
Contributies en bijdragen4.100
3.840
3.750
Huuropbrengsten
500
325
1.500
Rente-ontvangsten
0
9
0
Overige opbrengsten
1.250
1.403
500
TOTAAL

38.650
41.554
35.700
LASTEN


Personele kosten
19.150
17.813
18.550
Kosten eredienst
9.000
8.584
8.600
Kosten gemeentelijke taken9.050
6.873
7.600
Kosten communicatie
2.500
1.583
1.750
Kosten gebouw en inventaris6.350
5.933
6.000
Overige kosten
2.100
1.741
2.000
TOTAAL

48.150
42.527
44.500
TEKORT (-)/OVERSCHOT (+)-9.500
-973
-8.800

Toelichting op de begroting

De begroting van 2021 is opgesteld op grond van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

In 2020 zijn geen specifiek te benoemen uitgaven gepland welke ten laste van komt van Reserve Groot Onderhoud.Jaarlijks vindt ten behoeve deze reserve een dotatie, indien noodzakelijk plaats , verantwoord onder de post Kosten gebouwen en inventaris.

Zoals gebruikelijk voor Kerkgenootschappen en hun onderdelen geldt ook voor de VEG Burgum dat deze zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten zorg draagt. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de gemeentelijk werker en kosterswerkzaamheden, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. Onder lasten “Overige Kosten” zijn onder meer opgenomen de kosten voor administratie.

10.Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2020. door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.

De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 25 mei 2021 plaatsgevonden.