ANBI

ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI:Vrije Evangelische Gemeente Burgum
Adres:Pr. Beatrixstraat 18
Postcode/Plaats:9251 GW Burgum
Telefoon:0511 46 17 23
Email:secretaris@vegburgum.nl
Website:www.vegburgum.nl
RSIN/fiscaalnummer:

 

KvK nummer:

8061 14642

 

76040283

De Vrije Evangelische Gemeente Burgum is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 26 september 1938.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hierboven en hierna vermeld.

1. Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven (7) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
Er wordt nog gewerkt aan een beleidsplan, streven is dit in 2017 afgerond te hebben.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Missie  (Wie zijn wij)
De missie van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is dat wij een vrije, zelfstandig, enthousiaste en betrokken gemeente zijn. Dit komt tot uiting in de onderlinge verbondenheid. Dit vertaald zich in een warme verbondenheid en de sfeer van gezamenlijkheid die buitenstaanders aanspreekt. We geven mensen het gevoel dat ze niet in een grote massa verdwijnen, maar dat er aandacht voor hen is. Uitgangspunt hierbij is dat Jezus ons voorbeeld is als Heer en Hoofd van de gemeente.

6. Visie  (Wat is ons doel)
De VEG-Burgum wil een veelkleurige en krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van Gods woord en wachtend op de wederkomst van Christus, doel en richting aan hun leven kunnen geven.

De VEG-Burgum wil op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties getuigen van de levensveranderende boodschap van het evangelie en die in de praktijk brengen.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in lofliederen, gebeden en tekenen van doop en avondmaal.

De VEG-Burgum wil een gemeenschap zijn waarin mensen zich geborgen kunnen weten door iets te weerspiegelen van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

De VEG-Burgum wil een zorgzame, diaconale gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt en een beweging van hoop en verwachting waarin mensen elkaar inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. Zowel binnen als buiten eigen gemeente.

7. Verslag Activiteiten
In en door onze gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd. Een overzicht

VEG Bergum

De VEG Bergum kan terugkijken op een bewogen, ongewoon, maar zegenrijk jaar.

In 2021 zijn 3 leden van de gemeente ons ontvallen en dit brengt verdriet en zorgen met zich mee.

Er waren binnen de Kerkenraad diverse wisselingen van de wacht dit jaar. We mochten een nieuwe ouderling en een diaken begroeten, terwijl een andere diaken voor nog een termijn van één jaar ging. Een grote zegen, dat de kerkenraad voltallig door mag gaan met het werk in de gemeente.

In februari was Burgum aan de beurt voor de uitzending van de kerkdiensten voor Omrop Fryslân. De dienst van 28 februari werd in het geheel door onze gemeente georganiseer met onze gemeentelijk werker Froukje Wesseling als voorganger. Het was een mooie kans om de VEG te laten zien in Burgum en de rest van Fryslân. Na de dienst kregen we veel positieve reacties op de bijzondere, Friese, dienst!

De jaarvergadering werd dit jaar in mei gehouden.

Ook dit jaar kregen we te maken met maatregelen rondom corona. Gelukkig heeft een groot aantal vrijwilligers er voor gezorgd, dat de onderlinge contacten bleven bestaan. De VEG-app, waarin de gemeenteleden bemoedigende teksten en nieuws vanuit de gemeente te horen kreeg, is blijven bestaan en steeds meer gemeenteleden maken hier gebruik van. De kerkenraad ging door met de belronde onder de oudere leden, waarbij bleek, dat veel leden onderling ook telefonisch contact onderhoudt. De traditionele “viooltjesactie”, met deze keer blauwe druifjes, ging gewoon door. Deze keer werden ze op Eerste Paasdag niet uitgedeeld door de zondagsschool na de dienst, maar werden ze bezorgd bij de leden thuis. Wat een fijne actie van de zondagsschool!

Op zondag 29 augustus wordt er door een interkerkelijke werkgroep een openluchtdienst georganiseerd in Burgum, Zingen op de ijsbaan 2.0, waar onze gemeentelijk werker Froukje Wesseling één van de voorgangers is.

Tijdens een bijzondere startzondag werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in het ambt. Er is een commissie Gemeente Opbouw in het leven geroepen, die de eerste dienst op de startzondag organiseerde. Er was een muziekgroep geregeld en na de dienst waren er workshops. Het thema voor dit seizoen is “Groeien en Bloeien”. Iedereen moest voor de dienst een bloem meenemen naar de kerk en deze werden in grote vazen gedaan. Aan het eind van de dienst kreeg iedereen een bloem mee naar huis.

Ook de ouderenmiddagen werden weer hervat. Ook de gebedskring ging weer van start.

Er was ook een speciale dienst door deze commissie georganiseerd rondom de Bijbelzondag. De nieuwe NBV21 werd hier op een feestelijke manier geïntroduceerd. Alle aanwezigen werd gevraagd om een kaart mee te nemen met hierop een lievelingstekst uit de Bijbel. Aan het eind van de dienst kreeg iedereen een willekeurige kaart mee naar huis. Dit leverde bijzondere verhalen op van mensen, die een tekst kregen, die ze op dat moment net nodig hadden! In november is er in samenwerking met omliggende kerkgenoodschappen en alphacursus gestart met ruim 20 deelnemers. De avonden worden gehouden in ons kerkgebouw. Helaas is de cursus even op pauze gezet na een aantal besmettingen met corona binnen de groep.

Eeuwigheidszondag is dit jaar pas op oudejaarsavond gehouden vanwege corona in onze gemeente. De ouderen hebben hun eigen kerstviering weer gehouden. Tijdens de lockdown in december is ons kerkgebouw gewoon open gebleven tijdens de diensten.

We kunnen terugzien op een zegenrijk jaar.

Meer informatie over de activiteiten kunt u lezen op onze website www.vegburgum.nl.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Resultatenrekening over 2021  
RealisatieBegrootRealisatie
202120212020
BATEN
Vrijwillige bijdragen en giften256632450031017
Collectes455554504960
Contributies370337503840
Huuropbrengsten42701500325
Rente-ontvangsten809
Overige opbrengsten5415001403
TOTAAL387403570041554
LASTEN
Personele kosten182541855017813
Kosten eredienst897686008584
Kosten gemeentelijke taken686476006873
Kosten communicatie159017501583
Kosten gebouw en inventaris580560005933
Overige kosten193420001741
TOTAAL434234450042527
OVERSCHOT (+)/TEKORT (-)-4683-8800-973

Toelichting op de resultatenrekening

De opbrengsten zijn over het algemeen conform begroting gerealiseerd. Giften worden niet begroot, hetgeen de afwijking ten opzichte van de begroting verklaard. De collectes zijn, net als vorig jaar, aanzienlijk minder dan begroot door het uitblijven van erediensten gedurende een groot deel van het jaar als gevolg van de coronacrisis. De extra gegenereerde huuropbrengsten zijn van incidentele aard.

De lasten zijn over het geheel binnen de begroting gebleven. Ook hier zijn de gevolgen van de coronamaatregelen duidelijk zichtbaar. Gemeentelijke activiteiten en vergaderingen bleven grotendeels achterwege en/of werden digitaal gedaan.

Resultaatverdeling

Het gerealiseerde tekort over 2021 zal ten laste van het vermogen worden gebracht

9. Voorgenomen bestedingen en toelichting

Begroting 2022Bedragen in €
BegrotingRealisatieBegroting
202120212022
BATEN
Vrijwillige bijdragen en giften245002566324000
Collectes545045555800
Contributies en bijdragen375037033200
Huuropbrengsten15004270300
Rente-ontvangsten080
Overige opbrengsten500541500
TOTAAL357003874033800
LASTEN
Personele kosten185501825419500
Kosten eredienst860089769250
Kosten gemeentelijke taken760068647100
Kosten communicatie175015902250
Kosten gebouw en inventaris600058056850
Overige kosten200019342000
TOTAAL445004342346950
TEKORT (-)/OVERSCHOT (+)-8800-4683-13150

Toelichting op de begroting

De begroting van 2022 is opgesteld op grond van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren rekening houdend met de gevolgen van de coronacrisis en het -voorzichtig- loslaten van de coronamaatregelen.

De begroting van 2022 is opgesteld op grond van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren rekening houdend met de gevolgen van de coronacrisis en het -voorzichtig- loslaten van de coronamaatregelen.

Zoals gebruikelijk voor Kerkgenootschappen en hun onderdelen geldt ook voor de VEG Burgum dat deze zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten zorg draagt. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de gemeentelijk werker en kosterswerkzaamheden, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. Onder lasten “Overige Kosten” zijn onder meer opgenomen de kosten voor administratie.

10.Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2021. door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.

De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 15 maart 2022 plaatsgevonden.